A  A  A  |      En  |  文字版本  |  網頁指南  |  聯絡我們  |  搜尋

通達節目表[通達節目]共融劇場《滾動愛情學》
 
[通達節目]藝燃薪年度展演2020-2021
 
2021 / 6 / 23
【本會節目、表演藝術、視覺藝術、工作坊】
[通達節目] 第49屆香港藝術節 兩地書
 
觸感製作工作坊
 
2021 / 6 / 5 - 7 / 30
【本會節目、視覺藝術、工作坊】
[通達節目]香港話劇團《父親》
 
2021 / 5 / 23
【表演藝術】
「觀景之外」非視覺攝影展覽
 
2021 / 4 / 17 - 26
【本會節目、視覺藝術】